logo
ในเครือ

ขอสินเชื่อธนาคาร

| ขอสินเชื่อธนาคาร
 

คำนวนการขอสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ลูกค้าผู้มี อุปการะคุณของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯได้จัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ และเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าในแต่ละกรณี เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณในการเตรียมตัวเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน ในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 761 - 769